અકસ્માત માં ઘાયલ થયેલ ગૌમાતા

શ્રી ગોવર્ધન જીવદયા ટ્રસ્ટ

કેન્સર ગ્રસ્ત ગૌમાતા ને કાયમી આશ્રય

પક્ષી સેવા

પક્ષી સેવા

પક્ષી ચણ

રલવે અકસ્માત માં ઘાયલ થયેલ ગૌમાતા ને બચાવ્યા.

નગરપાલિકા તથા ગ્રામ્ય વિસ્તાર ધ્વારા મુકવામાં આવતા પશુઓ.
મુંબઈ જીવદયા મંડળી ધ્વારા મુકવામાં આવતા A.M.C નાં રખડતા પશુઓ.
અકસ્માત માં ઘાયલ થયેલ ગૌમાતા.